ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji przez placówkę Kraina Marzeń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Administratorem państwa danych osobowych jest: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych polecamy zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną RODO oraz do kontaktu e-mailowego: biuro@krainamarzen.pl

  DOTACJE

  Program „MALUCH+” 2021 moduł 3

  Otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Całkowita wartość zadania to 1 250 000,00 zł. Środki finansowe zostały pozyskane z modułu 3 – utworzenie miejsc opieki. Utworzone zostanie 100 miejsc dla dzieci żłobkowych przy ul. Hortensji 3 w Opolu.

  Wdrożenie innowacyjnych TIK w dwujęzycznym żłobku i przedszkolu Kraina Marzeń Grzegorz Tarka

  Numer wniosku o dofinansowanie : RPOP.02.01.02-16-0010/18

  Oś Priorytetowa: 2. Konkurencyjna gospodarka

  Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

  Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

  Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP

  Priorytet inwestycyjny: 3c

  Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności
  w zakresie rozwoju produktów i usług

  Krótki opis projektu: W ramach projektu przewiduje się zakup zintegrowanego systemu ERP o elastycznej budowie modułowej – poszczególne funkcjonalności zgrupowane mają być w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach oraz dodatkowo zostaną zintegrowane z platformą B2C. Drugim aspektem realizacji projektu będzie wdrożenie zintegrowanej platformy typu extranet przeznaczonej do komunikacji wewnętrznych struktur firmy z podmiotami zewnętrznymi. Platforma usprawni wymianę informacji między przedsiębiorstwem a klientami, pozwoli na ich zdalną obsługę a także usprawni procesy dydaktyczne wewnątrz placówki.

  Wnioskodawca: Kraina marzeń Grzegorz Tarka

  Całkowity koszt projektu: 225 600,00

  Koszty kwalifikowane: 225 600,00

  Wnioskowana kwota wsparcia: 157 920,00

  Procentowy poziom wsparcia: 70,00

  Termin realizacji: od 2018-11-04 do (zakończenie rzeczowe) 2019-08-16, do (zakończenie finansowe) 2019-08-30

  dot2

  Zapytanie ofertowe
  w trybie rozeznania rynku

  1. Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr RPOP.07.06.00-16-0007/16 „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  2. Zamawiającym jest firma Kraina Marzeń Grzegorz Tarka z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 29 45-564 Opole NIP 7542831103. W/w firma prowadzi Niepubliczny Żłobek Kraina Marzeń w trzech lokalizacjach (ul. Ludwika Solskiego 29 , ul. Marii Rodziewiczówny 13a oraz ul. Chabrów 50a).

  3. Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy materiałów i wyposażenia sal żłobkowych w lokalu przy ul. Chabrów 50a, w Opolu.

  4. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kraina-marzen.pl/ oraz wysłane zostały do trzech dostawców.

  5. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

  Zamówieniem publicznym objęte jest dostarczenie wyposażenia dwóch sal żłobkowych w tym meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, sprzęt sportowy oraz muzyczny, elementy wspierające rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.

  Przedmiot zamówienia obejmuje dwie kategorie :

  Kategoria 1 : wyposażenie sal żłobkowych czyli zabawki, meble, sprzęt sportowy i muzyczny oraz elementy wspierające rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci

  Kategoria 2 : pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne

  Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych przedmiotów.

  6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy dostawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części – kategorie zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia.

  7. Szczegółowy zakres dostaw znajduje się w siedzibie inwestora.

  8. Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku zgodnie z § 5 pkt 1 b Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu : „ Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 11 lipca 2017 roku.

  9. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych gdyż wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł. netto.

  10. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie najkorzystniejszej oferty na dostawę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2018. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania to 31.07.2018.

  11. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

  12. Ofertę należy złożyć:

  – osobiście w siedzibie Zamawiającego Kraina Marzeń Grzegorz Tarka ul. Ludwika Solskiego 29 45-564 Opole

  – lub listownie pod w/w adres

  – lub mailowo przesyłając na adres krainamarzen24@gmail.com

  13. Ofertę należy złożyć do dnia – 21.05.2018 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

  15. Oferty będą oceniane według wag punktowych, przy czym

  a. 20 % punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowany termin wykonania dostawy materiałów i usług

  b. 80% punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowaną cenę za wykonaną dostawę materiałów i usług.

  16. Kryteria oceny i sposób przyznania punktacji:

  a. maksymalnie 5 punktów można przypisać za najszybszy termin wykonania dostawy materiałów i usług

  b. maksymalnie 5 punktów można przypisać za zaoferowaną najniższą cenę za dostawy materiałów i usług.

  Maksymalna ilość punktów przypisana według obydwu kryteriów decyduje o wyborze dostawcy.

  Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

  17. Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.

  18. Informacja o dokonanym wyborze zostanie przekazana Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  19. Osobą uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Grzegorz Tarka – dyrektor firmy – telefon 787883845

  20. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Ustawy PZP.

  21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

  22. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.

  23. Dostawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się zapisy dotyczące kar umownych za nienależycie wykonanie zamówienia.

  dot2

  Zapytanie ofertowe
  w trybie rozeznania rynku

  1. Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr RPOP.07.06.00-16-0007/16 „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  2. Zamawiającym jest firma Kraina Marzeń Grzegorz Tarka z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 29 45-564 Opole NIP 7542831103. W/w firma prowadzi Niepubliczny Żłobek Kraina Marzeń w trzech lokalizacjach (ul. Ludwika Solskiego 29 , ul. Marii Rodziewiczówny 13a oraz ul. Chabrów 50a).

  3. Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia robót budowlanych oraz dostawy materiałów i wyposażenia w zakresie dostosowania lokalu przy ul. Chabrów 50a, w Opolu na potrzeby żłobka.

  4. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kraina-marzen.pl/ oraz wysłane zostały do trzech wykonawców.

  5. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

  Zamówieniem publicznym objęte jest wykonanie oraz dostawa materiałów instalacji elektrycznych (w tym również p.poż oraz wentylacja) w pomieszczeniach żłobka zgodnie z projektem adaptacji lokalu o powierzchni 202,64 m2 oraz zgodnie z projektami branżowymi.

  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych sprzętów

  6. Szczegółowy zakres robót i dostaw znajduje się w siedzibie inwestora.

  7. Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku zgodnie z § 5 pkt 1 b Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu : „ Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 11 lipca 2017 roku.

  8. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych gdyż wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł. netto.

  9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie najkorzystniejszej oferty na dostawę i usługi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018.

  Nieprzekraczalny termin realizacji zadania to 31.07.2018 r.

  10. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

  11. Ofertę należy złożyć:

  – osobiście w siedzibie Zamawiającego Kraina Marzeń Grzegorz Tarka ul. Ludwika Solskiego 29 45-564 Opole

  – lub listownie pod w/w adres

  – lub mailowo przesyłając na adres krainamarzen24@gmail.com

  12. Ofertę należy złożyć do dnia – 21.05.2018 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

  14. Oferty będą oceniane według wag punktowych, przy czym

  a. 20 % punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowany termin wykonania dostawy materiałów i usług

  b. 80% punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowaną cenę za wykonaną dostawę materiałów i usług.

  15. Kryteria oceny i sposób przyznania punktacji:

  a. maksymalnie 5 punktów można przypisać za najszybszy termin wykonania dostawy materiałów i usług

  b. maksymalnie 5 punktów można przypisać za zaoferowaną najniższą cenę za dostawy materiałów i usług.

  Maksymalna ilość punktów przypisana według obydwu kryteriów decyduje o wyborze dostawcy.

  16. Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.

  17. Informacja o dokonanym wyborze zostanie przekazana Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  18. Osobą uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Grzegorz Tarka – dyrektor firmy – telefon 787883845

  19. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Ustawy PZP.

  20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

  21. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.

  22. Wykonawca/dostawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się zapisy dotyczące kar umownych za nienależycie wykonanie zamówienia

  dot2

  Zapytanie ofertowe
  w trybie rozeznania rynku

  1. Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr RPOP.07.06.00-16-0007/16 „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  2. Zamawiającym jest firma Kraina Marzeń Grzegorz Tarka z siedzibą przy ul. Ludwika Solskiego 29 45-564 Opole NIP 7542831103. W/w firma prowadzi Niepubliczny Żłobek Kraina Marzeń w trzech lokalizacjach (ul. Ludwika Solskiego 29 , ul. Marii Rodziewiczówny 13a oraz ul. Chabrów 50a).

  3. Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy i montażu wyposażenia placu zabaw dla żłobka przy ul. Chabrów 50a, w Opolu.

  4. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kraina-marzen.pl/ oraz wysłane zostały do trzech dostawców/wykonawców.

  5. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

  Zamówieniem publicznym objęte jest dostarczenie i montaż placu zabaw do żłobka.

  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych sprzętów

  6. Szczegółowy zakres dostaw/usług do wykonania znajduje się w siedzibie inwestora.

  7. Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku zgodnie z § 5 pkt 1 b Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu : „ Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 11 lipca 2017 roku.

  8. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych gdyż wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł. netto.

  9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2018. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania to 31.07.2018

  10. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

  11. Ofertę należy złożyć:

  – osobiście w siedzibie Zamawiającego Kraina Marzeń Grzegorz Tarka ul. Ludwika Solskiego 29 45-564 Opole

  – lub listownie pod w/w adres

  – lub mailowo przesyłając na adres krainamarzen24@gmail.com

  12. Ofertę należy złożyć do dnia – 21.05.2018 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

  14. Oferty będą oceniane według wag punktowych, przy czym

  a. 20 % punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowany termin wykonania dostawy materiałów i usług

  b. 80% punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowaną cenę za wykonaną dostawę materiałów i usług.

  15. Kryteria oceny i sposób przyznania punktacji:

  a. maksymalnie 5 punktów można przypisać za najszybszy termin wykonania dostawy materiałów i usług

  b. maksymalnie 5 punktów można przypisać za zaoferowaną najniższą cenę za dostawy materiałów i usług.

  Maksymalna ilość punktów przypisana według obydwu kryteriów decyduje o wyborze dostawcy.

  16. Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.

  17. Informacja o dokonanym wyborze zostanie przekazana Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  18. Osobą uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Grzegorz Tarka – dyrektor firmy – telefon 787883845

  19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

  20. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.

  21. Wykonawca/dostawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się zapisy dotyczące kar umownych za nienależycie wykonanie zamówienia

  dot2

  Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!

  Okres realizacji projektu 01.06.2016 – 31.12.2019

  Fundusz Europejski Fundusz Społeczny

  Wnioskodawca Miasto Opole

  Całkowite koszty projektu 6 646 508,46

  Wnioskowana kwota wsparcia 5 901 418,46

  Projekt pt. Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka! realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostanie wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.
  Projekt obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opola, w tym 5 publicznych tj. nr 2, nr 3, nr 4, nr 9, Pomnik Matki Polki i 3 niepubliczne tj. „Niedźwiadek”, „Akademia Kinder Centrum”, „Kraina Marzeń”. Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego do pracy z dziećmi w
  warunkach domowych.

  Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach żłobkowych zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek wzbogaci się o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i zajęć edukacyjnych. W okresie od 1.06.2016r. do 30.12.2019r. dzieci do lat 3 będą objęte opieką, a ich rodzice (opiekunowie) powrócą na rynek pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Przewiduje się, że w ramach projektu wsparcie otrzyma 371 dzieci i ich rodziców.

  dot2

  KRAINA MARZEŃ GRZEGORZ TARKA

  OTRZYMANE DOTACJE I PODPISANE UMOWY NA DOTACJE

  Ponieważ chcemy aby poziom naszej opieki i edukacji był jak najwyższy, a jednocześnie jak najmniej obarczał budżet naszych Rodziców, Kraina Marzeń z dużym sukcesem pozyskuje wsparcie z różnych źródeł na finansowanie swojej działalności. Poniżej informacja o tym, z jakiego dofinansowania korzystamy:

  1.Dotacja celowa otrzymywana z Gminy Miasta Opole na każde dziecko objęte opieką w żłobku Kraina Marzeń w wysokości 650 zł na podstawie Umowy Nr PS.8120.16.00063.2016.

  2.Dotacja oświatowa na każde dziecko objęte opieką przedszkolną w wysokości 75% dotacji udzielanej placówkom publicznym w mieście Opolu.

  3.Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – Środki na rzecz kształcenia ustawicznego w ramach pomocy de minimis

  3.1 Umowa CL-6511/98/AT/15 – 4000,00 zł

  3.2 Umowa CL-6511/5/ DC /15 – 5200,00 zł

  3.3 Umowa CL-6511/77/ AT /15 – 3500,00 zł

  3.4 Umowa CL-6511/3/ AT /16 –17400,00 zł

  3.5 Umowa CL6511/91/ER/16 – 22 590,00 zł.

  4.Powiatowy Urząd Pracy – umowy o refinansowanie stanowisk pracy pracowników do 30 roku życia Umowy : CW -923/73/JU/ 16, CW-923/72/JU/16; Umowa CW 923/ 226/JU/16; CW 923/ 227/JU/16; CW 923/ 228/JU/16; CW 923/ 229/JU/16 w ramach pomocy de minimis,

  5.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 Europejski Fundusz Społeczny:

  5.1 W ramach projektu „ Opolskie dla Rodziców” Działanie 7.6 „ Godzenie życia prywatnego i zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy – Do tej pory zawarliśmy 6 umów.

  5.2 W ramach projektu „ Opolskie dla Rodziców” Działanie 7.6 „ Godzenie życia prywatnego i zawodowego” realizowanego przez lidera projektu Miasto Opole w partnerstwie z instytucjami prowadzącymi opiekę nad dziećmi do lat 3 z miasta Opola. Tytuł projektu : „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” Wartość projektu: 5 901 418,46 zł. wartość zadania dla Placówki Kraina Marzeń: 1000 000,00 zł.

  6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IX – wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie Edukacji Przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020- Umowa: RPOP 09.01.04-16 -0002/16-00 – Projekt” Właściwe wsparcie, właściwy rozwój – zwiększenie ilości miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie programu nauczania w niepublicznym Przedszkolu „Kraina Marzeń”.” Wysokość dofinansowania : 344 355,86 zł.

  7. Resortowy Program Maluch realizowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

  7.1 2016 rok dotacja celowa w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ Maluch- Edycja 2016” – kwota dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 200,00 zł.

  7.2 2017 dotacja celowa w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ Maluch plus Edycja 2016” – kwota dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 140,00 zł.

   

  dot2

  Nr wniosku / projektu RPOP.07.06.00-16-0007/16

  Tytuł projektu Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!